Εκτύπωση

ΧΡΗΣΗ 2012

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οιονομικών καταστάσεων 1/1/2012 έως 31/3/2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2012 έως 30/6/2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2012 έως 30/9/2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Ετήσια οικονομική έκθεση 1/1/2012 έως 31/12/2012 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

ΧΡΗΣΗ 2013

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2013 έως 31/12/2013 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2013 έως 30/6/2013 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2013 έως 30/9/2013 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Ετήσια οικονομική έκθεση 1/1/2013 έως 31/12/2013 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π

 

ΧΡΗΣΗ 2014


Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2014  έως 31/3/2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2014 έως 30/6/2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2014 έως 30/9/2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

Ετήσια οικονομική έκθεση 1/1/2014 έως 31/12/2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

ΧΡΗΣΗ 2015

 

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2015 έως 31/3/2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Συνοπτικές οικονομικές καταστασεις και Γνωστοποιησεις επί των οικονομικών καταστασεων 1/1/2015 έως 30/6/2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2015 έως 30/9/2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια οικονομική έκθεση 1/1/2015 έως 31/12/2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

ΧΡΗΣΗ 2016

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2016 έως 30/6/2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια οικονομική έκθεση 1/1/2016 έως 31/12/2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

ΧΡΗΣΗ 2017

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2017 έως 30/6/2017 συμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια οικονομική έκθεση 1/1/2017 έως 31/12/217 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Αναθεωρημένη οικονομική έκθεση 1/1/2017 έως 31/12/2017 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

ΧΡΗΣΗ 2018

Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις και Γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 1/1/2018 έως 30/6/2018 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια οικονομική έκθεση 1/1/2018 έως 31/12/2018 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

 

ΧΡΗΣΗ 2019

Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 1/1/2019 έως 30/06/2019